niǎo

-

noun

Definitions:

(1) Bird

Example sentences:
1. 那是一只鸟 Nà shì yī zhī niǎo That is a bird
2. 看,一群鸟! Kàn, yī qún niǎo! Look, a flock of birds!
3. 鸟儿在唱歌 Niǎo ér zài chàng gē The bird is singing
HSK Level:

3