-

verb

Definitions:

(1) To ride (an animal or bike); to sit astride

Example sentences:
1. 我骑自行车去上班 Wǒ qí zì xíng chē qù shàng bān I ride my bike to work
2. 我不会骑马 Wǒ bù huì qí mǎ I don't know how to ride a horse
3. 他喜欢骑摩托车 Tā xǐ huān qí mó tuō chē He likes to ride a motorcycle
HSK Level:

3