-

noun

Definitions:

(1) Horse

Example sentences:
1. 骑马 qí mǎ ride horse
2. 马在草地上奔跑 mǎ zài cǎo dì shàng The horse is running in the grass
3. 童话里有白马公主 tónghuà lǐ yǒu báimǎ gōngzhǔ There is a white horse princess in fairy tales
HSK Level:

3