bǎo

-

adjective

Definitions:

(1) Eat until full; satisfied

Example sentences:
1. 我吃饭吃得很饱 Wǒ chī fàn chī dé hěn bǎo I ate until I was full
2. 她吃了一顿丰盛的晚餐后感到很饱 Tā chī le yī dùn fēng shèng de wǎn cān hòu gǎn dào hěn bǎo She felt full after eating a delicious dinner
3. 我们在吃饱后去散步了 Wǒ men zài chī bǎo hòu qù sàn bù le We went for a walk after we were full
HSK Level:

3