líng

-

numeral

Definitions:

(1) Zero; remnant

Example sentences:
1. 三加零等于三 sān jiā líng Three plus zero equals three
2. 零食 líng shí Snacks
3. 这个数的个位数是零 zhège shù de gèwèishù shì líng The units digit of this number is zero
HSK Level:

2