cháng, zhǎng

-

adjective; verb

Definitions:

(1) Long; length

(2) Grow; chie

Example sentences:
1. 这是一条长河 zhè shì yì tiáo cháng hé This is a long river
2. 我的头发长了很多 wǒ de tóufa cháng le hěnduō My hair has grown a lot
3. 这支笔用起来很长时间 zhè zhī bǐ yòng qǐlái hěn cháng shíjiān This pen lasts a long time
HSK Level:

2