qián

-

noun

Definitions:

(1) Money; coin

Example sentences:
1. 我没有钱 Wǒ méiyǒu qián. I don't have money.
2. 那是我的钱 Nà shì wǒ de qián. That's my money.
3. 我想买一个漂亮的包,可是没有足够的钱 Wǒ xiǎng mǎi yīgè piàoliang de bāo, kěshì méiyǒu zúgòu de qián. I want to buy a nice bag but I don't have enough money.
HSK Level:

1