dōu

-

adverb

Definitions:

(1) All; both

Example sentences:
1. 我们都很高兴 wǒ men dōu hěn gāoxìng we are all happy
2. 都是中国人 dōu shì zhōng guó rén all are Chinese
3. 我们都喜欢旅游 wǒ men dōu xǐ huān lǚ yóu we all like to travel
HSK Level:

1