zhè

-

pronoun

Definitions:

(1) This

Example sentences:
1. 这是我的书 zhè shì wǒ de shū This is my book
2. 这个城市很漂亮,你去过吗? zhège chéngshì hěn piàoliang, nǐ qù guò ma? This city is beautiful, have you been there?
3. 这个菜很辣,你能吃吗? zhège cài hěn là, nǐ néng chī ma? This dish is very spicy, can you eat it?
HSK Level:

1