liàng

-

classifier

Definitions:

(1) Measure word; (mw for vehicles)

Example sentences:
1. 我买了一辆车 wǒ mǎi le yī liàng chē I bought a car
2. 他家有两辆车 tā jiā yǒu liǎng liàng chē Their family has two cars
3. 这辆车很贵 zhè liàng chē hěn guì This car is expensive
HSK Level:

3