-

noun

Definitions:

(1) Road; path; journey; route

Example sentences:
1. 这条路很宽 zhè tiáo lù hěn kuān This road is very wide
2. 他走在这条路上 tā zǒu zài zhè tiáo lù shàng He is walking on this road
3. 我要走一条不一样的路 wǒ yào zǒu yì tiáo bù yíyàng de lù I want to take a different road
HSK Level:

2