gēn

-

preposition; conjunction

Definitions:

(1) To follow; go with; heel

Example sentences:
1. 我跟朋友去逛街 wǒ gēn péngyǒu qù guàngjiē I go shopping with my friends
2. 他经常跟儿子一起看电影 tā jīngcháng gēn érzi yīqǐ kàn diànyǐng He often watches movies with his son
3. 我今天要跟同事开会 wǒ jīntiān yào gēn tóngshì kāihuì I have a meeting with my colleagues today
HSK Level:

3