yuè

-

adverb

Definitions:

(1) Even more; the more; exceed

Example sentences:
1. 越来越多 yuè lái yuè duō More and more
2. 我希望有越来越多的机会 wǒ xī wàng yǒu yuè lái yuè duō de jī huì I hope to have more and more opportunities
3. 她的成绩越来越好 tā de chéng jì yuè lái yuè hǎo Her grades are getting better and better
HSK Level:

3