shì

-

verb; noun

Definitions:

(1) To try; to test; examination

Example sentences:
1. 我来试试 wǒ lái shì shì Let me try
2. 他们想试一下 tāmen xiǎng shì yīxià They want to try it out
3. 你可以试试看 nǐ kěyǐ shì shì kàn You can give it a try
HSK Level:

3