ràng

-

verb; auxiliary verb

Definitions:

(1) Ask; let; yield

Example sentences:
1. 让我想想 ràng wǒ xiǎngxiǎng Let me think
2. 这个问题让我很困惑 zhège wèntí ràng wǒ hěn kùnhuò This problem confuses me
3. 能不能让一下? néng bù néng ràng yíxià? Can you let me have a turn?
HSK Level:

2