bèi

-

preposition; verb

Definitions:

(1) By (indicates passive voice sentences); a quilt/blanket

Example sentences:
1. 我的手机被偷了 wǒ de shǒujī bèi tōule My phone was stolen
2. 这篇文章被很多人读过 zhè piān wénzhāng bèi hěnduō rén dúguò This article has been read by many people
3. 我被他吓了一跳 wǒ bèi tā xiàle yī tiào I was startled by him
HSK Level:

3