lán

-

adjective

Definitions:

(1) Blue

Example sentences:
1. 我的衬衫是蓝色的 wǒ de chèn shān shì lán sè de My shirt is blue
2. 我最喜欢的颜色是蓝色 wǒ zuì xǐ huān de yán sè shì lán sè My favorite color is blue
3. 天空是蓝色的 tiān kōng shì lán sè de The sky is blue
HSK Level:

3