cài

-

Noun

Definitions:

(1) Dish (type of food); vegetables

Example sentences:
1. 我喜欢吃中国菜 Wǒ xǐhuān chī zhōngguó cài. I like to eat Chinese food.
2. 这个菜很好吃 Zhège cài hěn hǎochī. This dish is delicious.
3. 你喜欢吃什么菜? Nǐ xǐhuān chī shénme cài? What dish do you like to eat?
HSK Level:

1