chá

-

Noun

Definitions:

(1) Tea

Example sentences:
1. 喝茶 hē chá Drink tea
2. 喜欢喝茶 xǐ huān hē chá I like drinking tea
3. 你喜欢喝什么茶 nǐ xǐ huān hē shén me chá What kind of tea do you like?
HSK Level:

1