tuǐ

-

noun

Definitions:

(1) Leg

Example sentences:
1. 我的腿受伤了 Wǒ de tuǐ shòu shāng le My leg is injured
2. 她有一双长腿 Tā yǒu yī shuāng cháng tuǐ She has long legs
3. 我腿很疼 Wǒ tuǐ hěn téng My leg hurts
HSK Level:

3