liǎn

-

noun

Definitions:

(1) Face

Example sentences:
1. 她的脸很漂亮 Tā de liǎn hěn piào liang Her face is pretty
2. 我的脸上有痘痘 Wǒ de liǎn shàng yǒu dòu dòu I have pimples on my face
3. 他的脸色很差 Tā de liǎn sè hěn chà His complexion looks bad
HSK Level:

3