jiǎo

-

noun

Definitions:

(1) Foot (body part)

Example sentences:
1. 我的脚疼 wǒ de jiǎo téng My foot hurts
2. 走路对脚不好 zǒu lù duì jiǎo bù hǎo Walking is not good for my feet
3. 穿高跟鞋会疼脚 chuān gāo gēn xié huì téng jiǎo Wearing high heels can make my feet hurt
HSK Level:

3