néng

-

verb; modal verb

Definitions:

(1) To be able to; can; be able

Example sentences:
1. 我能说中文 Wǒ néng shuō zhōngwén. I can speak Chinese.
2. 他能跑很快 Tā néng pǎo hěn kuài. He can run fast.
3. 我们能去那里旅游吗? Wǒmen néng qù nàlǐ lǚyóu ma? Can we go there for a vacation?
HSK Level:

1