-

noun

Definitions:

(1) Rice; meter

Example sentences:
1. rice
2. 我想吃米饭 wǒ xiǎng chī mǐ fàn I want to eat rice
3. 这个食品中含有大量的米 zhè ge shí pǐn zhōng hán yǒu dà liàng de mǐ This food contains a lot of rice
HSK Level:

3