zhàn

-

noun; verb

Definitions:

(1) Stand; a station; be on one's feet; service center

Example sentences:
1. 我站在这里 Wǒ zhàn zài zhèlǐ I am standing here
2. 她站在门口 Tā zhàn zài ménkǒu She is standing at the door
3. 我不能站太长时间 Wǒ bù néng zhàn tài cháng shíjiān I cannot stand for too long
HSK Level:

3