zhǒng, zhòng

-

noun; measure word

Definitions:

(1) Kind; type; breed; race; seed

(2) To plant

Example sentences:
1. 一种水果 yī zhǒng shuǐguǒ A kind of fruit
2. 我种了一些花 wǒ zhòng le yì xiē huā I planted some flowers
3. 这是一种新颖的想法 zhè shì yì zhǒng xīnyǐng de xiǎngfǎ This is a new and creative idea
HSK Level:

3