qiū

-

noun

Definitions:

(1) Autumn; fall; harvest time

Example sentences:
1. 这是秋天 zhè shì qiū tiān This is autumn
2. 我喜欢秋天的颜色和天气 wǒ xǐ huān qiū tiān de yán sè hé tiān qì I like the colors and weather of autumn
3. 秋天的果子很好吃 qiū tiān de guǒ zi hěn hǎo chī Autumn fruit tastes delicious
HSK Level:

3