wǎn

-

noun

Definitions:

(1) Bowl; cup

Example sentences:
1. 一只碗 Yī zhī wǎn One bowl
2. 我喜欢用这个碗吃饭 Wǒ xǐ huān yòng zhè gè wǎn chī fàn I like to eat with this bowl
3. 这碗很漂亮 Zhè wǎn hěn piào liang This bowl is very pretty
HSK Level:

3