shòu

-

adjective; verb

Definitions:

(1) Thin; tight; lean

Example sentences:
1. 她很瘦 Tā hěn shòu She is very thin
2. 我希望瘦一点 Wǒ xīwàng shòu yīdiǎn I hope to be a little thinner
3. 瘦不代表不健康 Shòu bù dàibiǎo bù jiànkāng Thin does not mean unhealthy
HSK Level:

3