téng

-

adjective; verb

Definitions:

(1) Painful; ache; sore; (it) hurts; love fondly

Example sentences:
1. 头疼 tóu téng I have a headache
2. 我脚疼得走不动了 wǒ jiǎo téng de zǒu bù dòng le My feet hurt so much that I can't walk
3. 妈妈疼爱孩子,不舍得让孩子受罪 mā mā téng ài hái zǐ, bù shě de ràng hái zǐ shòu zuì Mothers love their children and don’t want them to suffer
HSK Level:

3