huà

-

verb;noun

Definitions:

(1) Draw; picture; painting

Example sentences:
1. 我会画画 wǒ huì huà huà I can draw
2. 她画的画很漂亮 tā huà de huà hěn piào liàng She draws beautiful pictures
3. 我正在学习如何画油画 wǒ zhèng zài xué xí rúhé huà yóu huà I am learning how to paint oil paintings
HSK Level:

3