yòng

-

verb; preposition

Definitions:

(1) To use

Example sentences:
1. 我们可以用微信聊天 wǒmen kěyǐ yòng wēixìn liáotiān We can use WeChat to chat
2. 他用手指着一张照片 tā yòng shǒuzhǐ zhe yī zhāng zhàopiàn He pointed to a photo with his finger
3. 你可以用这个锤子修理它 nǐ kěyǐ yòng zhège chuízi xiūlǐ tā You can use this hammer to fix it
HSK Level:

3