tián

-

adjective

Definitions:

(1) Sweet

Example sentences:
1. 这个水果很甜 zhè gè shuǐ guǒ hěn tián This fruit is sweet
2. 她笑起来很甜 tā xiào qǐ lái hěn tián She has a sweet smile
3. 我喜欢吃甜食 wǒ xǐ huān chī tián shí I like to eat sweets
HSK Level:

3