bān

-

noun

Definitions:

(1) Team; class; squad

Example sentences:
1. 我的班很好 Wǒ de bān hěn hǎo My class is good
2. 我们一起上这个班 Wǒmen yīqǐ shàng zhège bān We take this class together
3. 上午的班要上到十点 Shàngwǔ de bān yào shàng dào shí diǎn The morning class lasts until 10 o'clock
HSK Level:

3