māo

-

Noun

Definitions:

(1) Cat

Example sentences:
1. 看见一只可爱的小猫 kànjiàn yī zhī kě'ài de xiǎo māo See a cute little cat
2. 我家有一只黑白相间的猫,叫做小黑 wǒ jiā yǒu yī zhī hēibái xiāngjiàn de māo, jiàozuò xiǎohēi I have a black and white cat named Xiahei.
3. 猫是一种常见的宠物 māo shì yī zhǒng chángjiàn de chǒngwù Cats are a common pet.
HSK Level:

1