cāi

-

verb

Definitions:

(1) To guess

Example sentences:
1. 猜猜看 Cāi cāi kàn. Take a guess.
2. 我不能猜 Wǒ bù néng cāi. I can't guess.
3. 真的不用猜了 Zhēn de bù yòng cāi le. There's really no need to guess.
HSK Level:

4