ài

-

verb; noun

Definitions:

(1) Love

Example sentences:
1. 我爱你 Wǒ ài nǐ. I love you.
2. 爱是一种感觉 Ài shì yī zhǒng gǎn jué. Love is a feeling.
3. 我爱吃冰淇淋 Wǒ ài chī bīng qí lín. I love to eat ice cream.
HSK Level:

1