dēng

-

noun

Definitions:

(1) Lamp; light

Example sentences:
1. 灯亮了 dēng liàng le The lamp is on
2. 我开灯了 wǒ kāi dēng le I turned on the lamp
3. 我想买一个新灯 wǒ xiǎng mǎi yī gè xīn dēng I want to buy a new lamp
HSK Level:

3