duàn

-

classifier; noun

Definitions:

(1) Paragraph; segment; section

Example sentences:
1. 这是第一段 Zhè shì dì yī duàn This is the first segment
2. 他说了很长一段话 Tā shuōle hěn cháng yī duàn huà He spoke for a long segment
3. 这段时间很忙 Zhè duàn shíjiān hěn máng This period of time is busy
HSK Level:

3