shù

-

noun

Definitions:

(1) Tree

Example sentences:
1. 那是一棵大树 Nà shì yī kē dà shù That is a big tree
2. 树上有很多鸟巢 Shù shàng yǒu hěnduō niǎo cháo There are many bird nests on the tree
3. 这棵树很漂亮 Zhè kē shù hěn piàoliang This tree is very beautiful
HSK Level:

3