-

adverb

Definitions:

(1) An extreme; pole; very

Example sentences:
1. 极好 Jí hǎo Extremely good
2. 极度寒冷 Jí dù hán lěng Extremely cold
3. 他的态度非常极端 Tā de tài du fēi cháng jí duān His attitude is extremely extreme
HSK Level:

3