lái

-

verb

Definitions:

(1) Come; arrive; ever since; next

Example sentences:
1. 来这里 lái zhè lǐ come here
2. 他马上就来了 tā mǎ shàng jiù lái le he will come soon
3. 我们来学中文 wǒ men lái xué zhōng wén we come to learn Chinese
HSK Level:

1