tiáo

-

classifier; noun

Definitions:

(1) Measure word; strip; (mw for long thin objects); item

Example sentences:
1. 这是一条河 Zhè shì yì tiáo hé This is a river
2. 我买了一条裤子 Wǒ mǎi le yì tiáo kùzi I bought a pair of pants
3. 我在河边散步时看到了一条鱼 Wǒ zài hé biān sànbù shí kàn dào le yì tiáo yú I saw a fish in the river while walking by the shore
HSK Level:

3