yǒu

-

verb; auxiliary verb; adverb

Definitions:

(1) Have

Example sentences:
1. 你有一支笔吗? nǐ yǒu yì zhī bǐ ma? Do you have a pen?
2. 我家有两只猫,你喜欢猫吗? wǒ jiā yǒu liǎng zhī māo, nǐ xǐhuan māo ma? I have two cats at home, do you like cats?
3. 我们没有足够的钱去旅行 wǒmen méiyǒu zúgòu de qián qù lǚxíng We don't have enough money to travel
HSK Level:

1