gèng, gēng

-

adverb

Definitions:

(1) More; even more

(2) Change; watch (e.g. of a sentry or guard)

Example sentences:
1. 我需要更多的时间来完成任务 wǒ xūyào gèng duō de shíjiān lái wánchéng rènwù I need more time to complete the task
2. 她今天更漂亮了 tā jīntiān gèng piàoliang le She looks even more beautiful today
3. 这个方案需要更多的改进 zhège fāng'àn xūyào gèng duō de gǎijìn This plan needs more improvement
HSK Level:

3