chūn

-

noun

Definitions:

(1) Spring (season); joyful

Example sentences:
1. 春天来了 chūn tiān lái le Spring is here
2. 春季天气宜人 chūn jì tiān qì yí rén Spring weather is pleasant
3. 春花烂漫 chūn huā làn màn Spring flowers are in full bloom
HSK Level:

3