fàng

-

verb

Definitions:

(1) Put; to place; to release; to free

Example sentences:
1. 放下 fàng put
2. 我把书放在桌子上了 wǒ bǎ shū fàng zài zhuō zi shàng le I put the book on the table
3. 放心 fàngxīn Don't worry
HSK Level:

3