huàn

-

verb

Definitions:

(1) Change; to exchange; to barter; to trade

Example sentences:
1. 换衣服 huàn yī fú Change clothes
2. 你能不能帮我把这个颜色换一下? nǐ néng bù néng bāng wǒ bǎ zhè gè yán sè huàn yī xià? Can you help me exchange this color?
3. 他们经常用这个网站来换二手物品 tā men jīng cháng yòng zhè gè wǎng zhàn lái huàn èr shǒu wù They often use this website to exchange second-hand items
HSK Level:

3