-

verb

Definitions:

(1) Take; carry in your hand; seize; to catch

Example sentences:
1. 我要拿走这个苹果 wǒ yào ná zǒu zhège píngguǒ I want to take this apple away
2. 他拿着一本书走进了房间 tā ná zhe yī běn shū zǒu jìnle fángjiān He walked into the room with a book in his hand
3. 你能拿起这个重物吗? nǐ néng ná qǐ zhège zhòngwù ma? Can you lift this heavy object?
HSK Level:

3