bǎ, bà

-

preposition; particle

Definitions:

(1) Take; (mw for things with handles); (pretransitive particle); to hold

(2) A grip; a handle; stem (of plants)

Example sentences:
1. 把书还给我 bǎ shū huán gěi wǒ Give me back the book
2. 你能帮我把这个拿下来吗? nǐ néng bāng wǒ bǎ zhège ná xiàlái ma? Can you help me take this down?
3. 把桌子搬到那边去 bǎ zhuōzi bān dào nàbiān qù Move the table over there
HSK Level:

3